:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Budujemy regiony jeździeckie: konkurs 2016

Konkursy, Budujemy regiony jeździeckie konkurs - zdjęcie, fotografia
galopuje.pl 26/04/2016 14:03

Najlepsze inicjatywy i projekty społeczne, które zostaną zrealizowane przez Wojewódzkie Związki Jeździeckie w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r., mają szansę na dofinansowanie w ramach konkursu „Budujemy Jeździeckie Regiony”.

 

Chodzi o takie projekty, które mają duże znaczenie społeczne i szeroki zasięg regionalny. Wszystkie inicjatywy zrealizowane w ciągu pół roku od 1 czerwca do końca grudnia 2016 przez Regionalne Związki Jeździeckie mogą zdobyć dofinansowanie w maksymalnej kwocie 15 tysięcy złotych brutto w ramach konkursu „Budujemy jeździeckie regiony”.

Cel organizatora konkursu Polski Związek Jeździecki jest prosty: popularyzacja jeździectwa i współzawodnictwa w tym zakresie , tak na poziomie regionalnym, jak powszechnym. PZJ chce też wesprzeć w ten sposób wszelkie jeździeckie inicjatywy szkoleniowe.

Jak podkreśla PZJ, każdy Wojewódzki Związek Jeździecki w ramach wspomnianej puli 15 tysięcy złotych może złożyć więcej niż jeden projekt. Ale jest też warunek: WZJ w przypadku każdego projektu zagwarantuje wkład własny w wysokości 25 % kosztów.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

Regulamin Ogólnopolskiego projektu

na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku 2016

„Budujemy jeździeckie regiony”

 

Konkurs ofert na dofinansowanie w 2016 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego ze środków pochodzących z budżetu Polskiego Związku Jeździeckiego.

 

I. Informacje ogólne.

1. Konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju jeździectwa regionalnego jest prowadzony przez Polski Związek Jeździecki (dalej: PZJ) w ramach celów statutowych PZJ.

2. Konkurs prowadzony jest ze środków własnych pochodzących z budżetu Związku.

3. Konkurs skierowany jest do Wojewódzkich Związków Jeździeckich (dalej: WZJ) do realizacji zadań statutowych PZJ.

4. Dofinansowanie w ramach Konkursu będzie przyznawane dla zadań prowadzonych przez WZJ w terminie 1 czerwca – 31 grudnia 2016r.

5. Każdy WZJ może zgłosić dowolną liczbę Ofert w ramach Konkursu, pod warunkiem, że łączna kwota dofinansowania wszystkich zgłoszonych i realizowanych w terminie 1 czerwca – 31 grudnia Projektów nie przekroczy kwoty 15.000,00 zł brutto.

6. Definicje:

a. PZJ – Polski Związek Jeździecki.

b. WZJ – Wojewódzki Związek Jeździecki.

c. Oferta – dokument przedstawiający opis realizowanego Projektu.

d. Projekt – oznacza przedsięwzięcie realizowane przez WZJ w zakresie i w terminach, przedstawionych w Konkursie, na realizację którego zostało przyznane dofinansowanie.

e. Konkurs – procedura prowadzona przez Polski Związek Jeździecki na wyłonienie Projektów WZJ, realizowanych w terminie 1 czerwca – 31 grudnia 2016r., które otrzymają dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu PZJ.

f. Środki własne – środki finansowe, pochodzące z budżetu WZJ, przeznaczone na realizację Projektu w wysokości co najmniej 25% wartości przedstawionego budżetu Projektu.

II. Rodzaj zadania i wysokość środków z budżetu Związku przeznaczonych na jego realizację.

1. W ramach Konkursu rozpatrywane będą złożone przez WZJ Oferty opisujące Projekty, których celem jest – poprzez działania o charakterze sportowym, edukacyjnoinformacyjnym, w tym współpracę z lokalnymi ośrodkami i klubami jeździeckimi – realizowanie celów zawartych w Statucie PZJ z dnia 3 marca 2012r., w tym przede wszystkim Projekty w ramach następujących zadań:

1) poprawa i rozwój współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój jeździectwa oraz parajeździectwa wśród wszystkich kategorii wiekowych,

2) wspieranie potrzeb regionalnych z zakresu rywalizacji sportowej oraz z zakresu szkolenia zawodników, trenerów, instruktorów, osób oficjalnych i koni,

3) wspieranie pozytywnych inicjatyw jeździeckich i inne.

2. Projekt powinien mieć zasięg regionalny.

3. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego Wniosku nie przekracza 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy 00/100).

III. Zasady przyznawania dofinansowania.

1. O dofinansowanie na realizację Projektu mogą ubiegać się Wojewódzkie Związki Jeździeckie określone w par. 13 Statutu PZJ, o zasięgu regionalnym, powołane dla prowadzenia działalności w jeździectwie.

2. Oferty składane w ramach niniejszego Konkursu mogą dotyczyć wyłącznie Projektów, wymienionych w punkcie II, a środki przekazane z budżetu PZJ mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w zaakceptowanych przez PZJ Ofertach.

3. WZJ musi wykazać udział finansowy środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł planowanych w przedsięwzięciu (tj. wkład własny) w wysokości co najmniej 25% całego budżetu przedstawionej Oferty.

4. Wkładu własnego nie może być finansowany ze środków przekazanych przez PZJ na realizację innych umów.

5. Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

6. Priorytetowo traktowane będą Oferty dotyczące działań ukierunkowanych na rozwój i popularyzowanie jeździectwa, realizowanych w formie Projektu o szerokim regionalnym zasięgu i znaczeniu społecznym, który realizuje m.in. następujące cele:

1) rozwój istniejących lokalnych ośrodków i klubów jeździeckich w kierunku wspólnych działań sportowych, organizacji szkoleń oraz zawodów,

2) powołanie koordynatora Projektu dla danego WZJ,

3) inicjowanie działań zmierzających do nawiązywania i podtrzymania partnerstwa i dialogu ze środowiskiem jeździeckim danego okręgu,

4) stworzenie lub prowadzenie już istniejącego portalu internetowego dla interesantów,

5) zachęcanie stowarzyszeń, klubów, ośrodków jeździeckich do budowy sieci współpracy i partnerstwa z instytucjami na szczeblu lokalnym (np.: szkoły, media, organizacje pozarządowe) w celu promowania sportu wśród młodzieży i dzieci,

6) wspieranie ośrodków, klubów, stowarzyszeń, zawodników i innych osób zainteresowanych w działaniach na rzecz aktywizacji środowiska jeździeckiego,

7) koordynację regionalnych przedsięwzięć sportowych i wspieranie pozytywnych inicjatyw wychodzących ze środowiska oraz pomoc przy ich realizacji,

8) inicjowanie działań sportowych, charytatywnych, kulturalnych, animujących społeczność lokalną podczas imprez jeździeckich,

9) wspieranie działań mających na celu popularyzację jeździectwa,

10) integrowanie i angażowanie środków finansowych innych podmiotów (np.: jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków lub klubów organizujących zawody jeździeckie, środków pochodzących z funduszy UE) na potrzeby realizacji projektu,

11) tworzenie projektów skierowanych do młodzieży i dzieci, w tym pedagogicznych i profilaktycznych zajęć dotyczących zdrowego stylu życia i sportu dla dzieci i młodzieży, uczenie sposobów spędzania wolnego czasu,

12) inicjowanie działań w sferze wsparcia dla osób niepełnosprawnych na koniach, hipoterapii,

13) moderowanie działań skierowanych do społeczności lokalnej, realizowanych przez WZJ (tworzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, promocja jeździectwa),

14) wspieranie klubów, ośrodków w organizacji spotkań, szkoleń i zgrupowań o tematyce jeździeckiej.

IV. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

1. Spełnienie wymogów formalnych – WZJ winien przedłożyć kompletną i prawidłowo wypełnioną Ofertę, podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.

2. Zgodność zakresu merytorycznego Projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w Konkursie.

3. Zasięg działania WZJ oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji Projektu.

4. Udział w finansowaniu realizacji Projektu środków własnych w wysokości 25% budżetu realizacji zadania w ramach oferty.

5. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.

V. Odrzuceniu podlegają Oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

1. Oferty niezgodne pod względem merytorycznym z zakresem zadania publicznego.

2. Sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne.

3. Podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczęcią.

4. Dotyczące Projektów innych niż wymienione w Konkursie.

5. Dotyczące Projektów wykraczających poza cele statutowe PZJ.

6. Zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych określonych w warunkach Konkursu.

7. Oferty odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.

VI. Wymagane dokumenty.

1. Wypełnioną i podpisaną Ofertę według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1.

2. Do Oferty należy dołączyć załączniki:

1) Harmonogram realizacji Projektu, zawierający opis zadań (sposób realizacji zadania wraz z proponowanym podziałem środków finansowych i uzasadnieniem wydatków w planie kosztów),

2) Opis zrealizowanych dzięki Projektowi celów.

VII. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie Oferty, które dotyczą zadań realizowanych przez WZJ w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Polskim Związkiem Jeździeckim a WZJ.

3. Dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.

4. Zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski – terenie danego WZJ.

5. WZJ, które będą realizować Projekty do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, finansują Projekt na własne ryzyko.

6. WZJ, które otrzymają dofinansowanie na realizację Projektu, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny i widoczny logotyp Polskiego Związku Jeździeckiego oraz informację w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru Projektu lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji Projektu przez Polski Związek Jeździecki, w następującym brzmieniu, np.: „Zadanie zostało dofinansowane ze środków Polskiego Związku Jeździeckiego”; „Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków Polskiego Związku Jeździeckiego”.

VIII. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert.

1. Wypełnioną Ofertę wraz z załącznikami (Wniosek, kosztorys) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: elzbieta.slazak@pzj.pl lub złożyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres PZJ z adnotacją „Oferta na Konkurs: Ogólnopolski projekt na rzecz poprawy jeździectwa w danym województwie”, na adres:

 

Polski Związek Jeździecki

ul. Karola Miarki 11D

01-496 Warszawa

 

2. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

3. Ostateczne rozstrzygnięcie o dofinansowaniu Projektu i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia do PZJ poszczególnych Ofert. Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

4. Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie zostaną rozpatrzone.

Reklama

Budujemy regiony jeździeckie: konkurs 2016 komentarze opinie

Dodajesz jako: |


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez galopuje.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

z siedzibą w ,

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"